Działamy od listopada do stycznia. Dostawy choinek rozpoczynamy w 11.2024. Do zobaczenia! Życzymy dobrych decyzji cały rok! 

Regulamin SERWISU

Regulamin sklepu internetowego ChoinkaOnline.pl

Poniższy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Choinkaonline.pl prowadzonym przez Sprzedawcę. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści. Aktualną wersję regulaminu opublikowano 25.11.2022 r.

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;

Sklep Internetowy – strona internetowa pod adresem choinkaonline.pl zarządzana przez Sprzedawcę, pozwalający Użytkownikom zawierać Umowy Sprzedaży;

Sprzedawca (Usługodawca) – KO-MEDIA Michał Owsianowski, ul. Andyjska 14, 71-497 Szczecin, NIP: 8513053709, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres e-mail: kontakt@choinkaonline.pl.

Klient (Usługobiorca) – Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej;

Produkt (Towar) – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;

Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2 Postanowienia ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi elektroniczne:

2.1. umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość;

2.2. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1. Połączenie z siecią internet poprzez łącze internetowe o rzeczywistej przepustowości min. 1 Mbps.

3.2. Użycie jednej z przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji 77.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 87.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 78.0. i wyższej, Safari w wersji 9.1 i wyższej.

3.3. Jeden z systemów operacyjnych: Android w wersji 9.0 lub wyższa, iOS w wersji 9.0 lub wyższej, Windows 7 lub nowsze, Mac OS 11 lub nowszy.

3.4. Komputer lub urządzenie mobilne z procesorem min. 2 GHz. oraz pamięcią operacyjną RAM min. 2 GB.

3.5. Adres poczty elektronicznej.

3.6. Numer i telefon komórkowy.

4. Podane w Sklepie ceny zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich oraz są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. 

5. Sprzedaż realizowana jest na terenie Miasta Stołecznego Warszawa, wybranych miejscowości ościennych oraz Trójmiasta. 

6. Z uwagi na specyfikę i charakter Produktów oraz indywidualne ustawienia monitorów, zdjęcia i wizerunki Towarów prezentowanych w Sklepie mogą różnić się od ich wyglądu rzeczywistego. Ewentualne różnice nie stanowią podstawy do reklamacji.

7. Warunkiem zrealizowania Zamówienia jest dostępność Produktu u producenta. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefoniczną i proszony jest o decyzję w sprawie dalszego postępowania względem Zamówienia (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie Zamówienia bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację Zamówienia, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

8. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu czy Materiałów jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub w innych sytuacjach, w których Sprzedawca pisemnie wyraził zgodę na użycie danych Materiałów.

§ 3 Składanie Zamówień – zawieranie Umowy sprzedaży

1. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep Internetowy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w wyłączeniem okresów przerw technicznych.

2. W celu złożenia Zamówienia Klient dodaje Produkty do koszyka, następnie wybiera sposób dostawy oraz formę płatności. W etapie podsumowania zamówienia Klient otrzymuje informację o całkowitej wartości Produktów oraz kosztach dostawy.

3. Złożenie zamówienia następuje poprzez wciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo i we właściwych polach poda dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, dane dostawy: ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon.

6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania autentyczności i poprawności danych podanych przez Klienta. W przypadku negatywnej weryfikacji danych (adresowych, telefonicznych, mailowych), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy, jeśli klient nie uregulował płatności lub nie odebrał zamówienia w przeszłości.

§4 Sposoby płatności

1. Klient dokonuje zakupu Produktów według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

3.1. płatność gotówką przy odbiorze

3.2. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.

4. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na Stronie.

§ 5 Sposób i koszt Dostawy

1. Produkty dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

2. Do realizacji Zamówienia konieczne jest podanie danych kontaktowych przez Klienta (imię i nazwisko, telefon, e-mail) oraz adresu miejsca dostawy (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto). W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W takim przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy.

3. Sprzedawca świadczy usługi dostawy Produktów bezpośrednio pod wskazany adres na terenie Miasta Stołecznego Warszawy oraz Trójmiasta W wyjątkowych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą, istnieje możliwość odbioru osobistego w miejscu wskazanym przez Sprzedającego lub dostarczenia Towaru przez Sprzedawcę na adres znajdujący się poza granicami administracyjnymi Miasta Stołecznego Warszawa lub Trójmiasta.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi dostarczenia towaru, jeżeli adres dostarczenia nie znajduje się w granicach administracyjnych Miasta Stołecznego Warszawy lub Trójmiasta.

5. Informacja o kosztach dostawy wybranych Produktów podawana jest na etapie składania Zamówienia.

6. Klient ma możliwość wyboru terminu (dnia i przedziału czasowego) dostawy Produktu, jeżeli tylko stan asortymentowy na to pozwala.

7. Dostawa może być zrealizowana w dowolnym momencie w czasie ograniczonym przez godzinę rozpoczęcia i zakończenia wybranego przez Klienta przedziału czasowego. Klient zobowiązany jest do odbioru Produktów w miejscu wybranym przez siebie podczas składania zamówienia podczas całego wybranego przedziału czasowego.

8. W przypadku braku możliwości skutecznego dostarczenia Produktów Klientowi w miejscu i czasie wskazanym podczas składania zamówienia jako miejsce i czas dostawy, Sprzedawca podejmie drugą próbę dostarczenia Produktów w tym dniu w późniejszej porze. Po dwukrotnej nieskutecznej próbie dostarczenia Produktów, w miejscu i czasie wskazanym przez Klienta podczas zawierania umowy, jeśli brak możliwości dostarczenia zakupów nie jest spowodowany winą Sprzedawcy, jest on uprawniony do zatrzymania opłaconej przez Klienta ceny towarów oraz kosztów transportu.

9. W razie konieczności wydłużenia czasu realizacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem by indywidualnie określić termin dostawy.

10. W przypadku wprowadzenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dostawy Produktów realizowane są, w miarę możliwości, w sposób bezkontaktowy. W takim przypadku Produkty są dostarczane pod drzwi klienta (bez fizycznego kontaktu z nim), o czym jest on poinformowany. Dostawa bezkontaktowa nie obowiązuje w przypadku zamówień, za które należność opłacana jest gotówką.

11. Zarówno osoba dokonująca dostaw w imieniu Sprzedającego, jak i Klient, zobowiązani są do zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa sanitarnego, w szczególności do zasłaniania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości. 

12. Klient pisemnie kwituje odbiór Produktów zakupionych w Sklepie. W przypadku dostawy bezkontaktowej, podpis klienta może być zastąpiony przez zdjęcie dostarczonego towaru.

§ 6 Reklamacje

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@choinkaonline.pl lub listu poleconego wysłanego na adres Sprzedawcy: KO-MEDIA Michał Owsianowski, ul. Andyjska 14, 71-497 Szczecin.

3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Nabywcy, adres do korespondencji, adres e-mail Nabywcy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, potwierdzenie dokonania zakupu (potwierdzenie zakupu, faktura VAT lub potwierdzenie dokonania przelewu).

4. Klient zobowiązany jest na żądanie Usługodawcy do uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z Umową, należy go dostarczyć na wskazany przez Sprzedawcę adres.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

6. W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji, należności związane z zawarciem Umowy oraz ewentualnym odesłaniem Produktu do Sprzedawcy, w zakresie w jakim Reklamacja została uwzględniona, zostaną zwrócone na rachunek bankowy Klienta w terminie do 14 dni od dnia wystosowania odpowiedniej komunikacji do Klienta o uznaniu reklamacji. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient dokonał płatności lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.

7. Ewentualny brak odpowiedzi Usługodawcy w sprawie reklamacji we wskazanym terminie traktowany jest jako uznanie reklamacji.

8. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się Towaru, uszkodzenia mechaniczne z winy Klienta, psucie się produktów żywnościowych przez złe ich przechowywanie.

§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży (zwrot Towaru)

1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego Towaru.

2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:

2.1. o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

2.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

2.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

2.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres e-mail: kontakt@choinkaonline.pl lub listem poleconym na adres Sprzedawcy: KO-MEDIA Michał Owsianowski, ul. Andyjska 14, 71-497 Szczecin.

4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania Produktów z powrotem.

9. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cechy lub funkcjonowania.

11. Warunki odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Kupujących nieposiadających statusu Konsumenta regulują przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe udostępnione przez Klienta w Sklepie internetowym przetwarzane są zgodnie ze wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1, z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności z dnia 1.12.2020 r. dostępnej na stronie https://choinkaonline.pl/gdansk/polityka-prywatnosci, która jest integralną częścią Regulaminu.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 

3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń przed stałym polubownym sądem przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem:  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 

4. Sprzedający informuje, że na stronie internetowej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na poziomie UE (platforma ODR – online dispute resolution). 

5. Wszelkie spory powstałe między Sprzedającym a Konsumentem rozpatrują właściwe sądy powszechne. 

6. Wszelkie spory powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem rozpatrują sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedającego. 

7. Wszelkie Prawa własności intelektualnej do Produktów należą do Sprzedającego lub jego licencjodawców. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone. 

8. Wyłączne prawo do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu internetowego, znaki towarowe Sprzedającego, ich elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa do baz danych są własnością Sprzedającego lub jego licencjodawców i podlegają odpowiedniej ochronie. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Shopping Cart

Darmowa dostawa

Przedłużona! Zamów do 26.11 z kodem JEDZIEMY. 

Ostatnie dni rabatów first minute + darmowa dostawa. Zamów teraz, a choinkę przygotujemy dopiero przed dostawą. Do zobaczenia!