Sprzedaż choinek w 2021 roku rozpoczniemy ok. 20.11. Jeśli chcesz otrzymać rabat na choinkę zamówioną first minutę (a dostarczoną świeżą nawet 2 dni przed świętami), zapisz się do newslettera poniżej. Do zobaczenia przy odbiorze choinki!

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin sklepu internetowego ChoinkaOnline.pl

Poniższy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Choinkaonline.pl prowadzonym przez Sprzedawcę. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;

Sklep Internetowy – strona internetowa pod adresem choinkaonline.pl zarządzana przez Sprzedawcę, pozwalający Użytkownikom zawierać Umowy Sprzedaży;

Sprzedawca (Usługodawca) – KO-MEDIA Michał Owsianowski, ul. Andyjska 14, 71-497 Szczecin, NIP: 8513053709, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres e-mail: kontakt@choinkaonline.pl.

Klient (Usługobiorca) – Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej;

Produkt (Towar) – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;

Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2 Postanowienia ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi elektroniczne:

2.1. umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość;

2.2. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1. Połączenie z siecią internet poprzez łącze internetowe o rzeczywistej przepustowości min. 1 Mbps.

3.2. Użycie jednej z przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji 46.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 51.0. i wyższej, Safari w wersji 5.1.7 i wyższej.

3.3. Jeden z systemów operacyjnych: Android w wersji 5.0 lub wyższa, iOS w wersji 8,0 lub wyższej, Windows 7 lub nowsze, Mac OS 10.7 lub nowszy.

3.4. Komputer lub urządzenie mobilne z procesorem min. 1 GHz. oraz pamięcią operacyjną RAM min. 1 GB.

3.5. Adres poczty elektronicznej.

3.6. Numer i telefon komórkowy.

4. Podane w Sklepie ceny zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich oraz są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Podane ceny obejmują koszty dostawy na terenie Miasta Stołecznego Warszawa.

5. Sprzedaż realizowana jest na terenie Miasta Stołecznego Warszawa.

6. Z uwagi na specyfikę i charakter Produktów oraz indywidualne ustawienia monitorów, zdjęcia i wizerunki Towarów prezentowanych w Sklepie mogą różnić się od ich wyglądu rzeczywistego. Ewentualne różnice nie stanowią podstawy do reklamacji.

7. Warunkiem zrealizowania Zamówienia jest dostępność Produktu u producenta. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefoniczną i proszony jest o decyzję w sprawie dalszego postępowania względem Zamówienia (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie Zamówienia bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację Zamówienia, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

8. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu czy Materiałów jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub w innych sytuacjach, w których Sprzedawca pisemnie wyraził zgodę na użycie danych Materiałów.

§ 3 Składanie Zamówień – zawieranie Umowy sprzedaży

1. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep Internetowy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w wyłączeniem okresów przerw technicznych.

2. W celu złożenia Zamówienia Klient dodaje Produkty do koszyka, następnie wybiera sposób dostawy oraz formę płatności. W etapie podsumowania zamówienia Klient otrzymuje informację o całkowitej wartości Produktów oraz kosztach dostawy.

3. Złożenie zamówienia następuje poprzez wciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo i we właściwych polach poda dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, dane dostawy: ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon.

6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania autentyczności i poprawności danych podanych przez Klienta. W przypadku negatywnej weryfikacji danych (adresowych, telefonicznych, mailowych), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy, jeśli klient nie uregulował płatności lub nie odebrał zamówienia w przeszłości.

§4 Sposoby płatności

1. Klient dokonuje zakupu Produktów według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

3.1. płatność gotówką przy odbiorze

3.2. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.

4. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na Stronie.

§ 5 Sposób i koszt Dostawy

1. Produkty dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

2. Do realizacji Zamówienia konieczne jest podanie danych kontaktowych przez Klienta (imię i nazwisko, telefon, e-mail) oraz adresu miejsca dostawy (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto). W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W takim przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy.

3. Sprzedawca świadczy usługi dostawy Produktów bezpośrednio pod wskazany adres na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. W wyjątkowych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą, istnieje możliwość odbioru osobistego w miejscu wskazanym przez Sprzedającego lub dostarczenia Towaru przez Sprzedawcę na adres znajdujący się poza granicami administracyjnymi Miasta Stołecznego Warszawa.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi dostarczenia towaru, jeżeli adres dostarczenia nie znajduje się w granicach administracyjnych Miasta Stołecznego Warszawy.

5. Informacja o kosztach dostawy wybranych Produktów podawana jest na etapie składania Zamówienia.

6. Klient ma możliwość wyboru terminu (dnia i przedziału czasowego) dostawy Produktu, jeżeli tylko stan asortymentowy na to pozwala.

7. Dostawa może być zrealizowana w dowolnym momencie w czasie ograniczonym przez godzinę rozpoczęcia i zakończenia wybranego przez Klienta przedziału czasowego. Klient zobowiązany jest do odbioru Produktów w miejscu wybranym przez siebie podczas składania zamówienia podczas całego wybranego przedziału czasowego.

8. W przypadku braku możliwości skutecznego dostarczenia Produktów Klientowi w miejscu i czasie wskazanym podczas składania zamówienia jako miejsce i czas dostawy, Sprzedawca podejmie drugą próbę dostarczenia Produktów w tym dniu w późniejszej porze. Po dwukrotnej nieskutecznej próbie dostarczenia Produktów, w miejscu i czasie wskazanym przez Klienta podczas zawierania umowy, jeśli brak możliwości dostarczenia zakupów nie jest spowodowany winą Sprzedawcy, Sprzedawca nie ma możliwości dostarczenia produktów i może ubiegać się o zwrot kosztów dostawy oraz płatności za Zamówienie.

9. W razie konieczności wydłużenia czasu realizacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem by indywidualnie określić termin dostawy.

§ 6 Reklamacje

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@choinkaonline.pl lub listu poleconego wysłanego na adres Sprzedawcy: KO-MEDIA Michał Owsianowski, ul. Andyjska 14, 71-497 Szczecin.

3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Nabywcy, adres do korespondencji, adres e-mail Nabywcy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, potwierdzenie dokonania zakupu (potwierdzenie zakupu, faktura VAT lub potwierdzenie dokonania przelewu).

4. Klient zobowiązany jest na żądanie Usługodawcy do uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z Umową, należy go dostarczyć na wskazany przez Sprzedawcę adres.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

6. W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji, należności związane z zawarciem Umowy oraz ewentualnym odesłaniem Produktu do Sprzedawcy, w zakresie w jakim Reklamacja została uwzględniona, zostaną zwrócone na rachunek bankowy Klienta w terminie do 14 dni od dnia wystosowania odpowiedniej komunikacji do Klienta o uznaniu reklamacji. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient dokonał płatności lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.

7. Ewentualny brak odpowiedzi Usługodawcy w sprawie reklamacji we wskazanym terminie traktowany jest jako uznanie reklamacji.

8. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się Towaru, uszkodzenia mechaniczne z winy Klienta, psucie się produktów żywnościowych przez złe ich przechowywanie.

§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży (zwrot Towaru)

1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego Towaru.

2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:

2.1. o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

2.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

2.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

2.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres e-mail: kontakt@choinkaonline.pl lub listem poleconym na adres Sprzedawcy: KO-MEDIA Michał Owsianowski, ul. Andyjska 14, 71-497 Szczecin.

4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania Produktów z powrotem.

9. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cechy lub funkcjonowania.

11. Warunki odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Kupujących nieposiadających statusu Konsumenta regulują przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Klienta, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy.

2. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

3. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych Towarów, operatorom płatności PayU S.A.

4. Sprzedawca zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

5. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Polityka COOKIES

6. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

7. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

9. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

9.1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

9.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

10. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

11. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

11.1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

11.2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

11.3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

11.4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

11.5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

12. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

13. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

14. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

15. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

Shopping Cart